Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
A może projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”?

Celem zasadniczym tego przedsięwzięcia edukacyjnego jest zwiększanie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Jego realizacja przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zasadniczy etap projektu adresowany jest do wyłonionej w etapach wcześniejszych grupy uczniów z wybranych szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli matematyki, fizyki i chemii z tych szkół. Uczniowie wzięli udział w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach, do których uczęszczają, a także mieli możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej i wzięli udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z matematyki, fizyki i chemii w pracowniach na terenie tej uczelni.

Zajęcia z uczniami prowadzone były wg metody „lekcji holistycznej” łącząc treści z trzech przedmiotów. Prowadzili je specjalnie w tym celu przeszkoleni nauczyciele wykorzystując przygotowane dla nich i dla uczniów materiały filmowe oraz skrypt i zeszyty ćwiczeń.

Cała powyższa oferta jest finansowana w ramach projektu, a więc bezpłatna dla uczniów. Także koszt szkoleń nauczycieli i prowadzenia przez nich zajęć z uczniami jest pokrywany w ramach projektu.

Etapy projektu:

  • Przygotowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w zajęciach z uczniami.
  • Wyłonienie 72 nauczycieli matematyki, fizyki i chemii z 24 szkół ponadgimnazjalnych oraz przeszkolenie ich do późniejszego prowadzenia zajęć z uczniami.
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz zajęcia laboratoryjne na Politechnice Warszawskiej.

W pierwszym etapie nagranych zostało 30 wykładów prowadzonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Ich słuchaczami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  Tematyka wykładów dotyczy różnych dziedzin wiedzy, od matematyki aż po inżynierię materiałową. Wśród tematów nagranych wykładów możemy znaleźć m.in. zagadnienia dotyczące fraktali, rachunku prawdopodobieństwa, holografii, problemów energetycznych, kosmologii a także chemii spożywczej. Przygotowane materiały filmowe nie mają zastąpić lekcji, lecz rozbudzić w uczniach ciekawość i być dla nich inspiracją do dalszych poszukiwań. Do każdego z nagranych wykładów opracowany został również skrypt dla nauczyciela oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Wszystkie te materiały można pobrać ze strony internetowej projektu.

W drugim etapie, w drodze specjalnego postępowania rekrutacyjnego wyłoniona została 72. osobowa grupa nauczycieli trzech przedmiotów z 24 szkół. Każda zainteresowana szkoła zgłosiła trzech nauczycieli. Wzięli oni udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu metodyki realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego, łączącego treści programowe z matematyki, fizyki i chemii. Szkolenia te prowadzone były przez metodyków oraz praktyków edukacyjnych.

W kolejnym etapie uczniowie brali udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z chemii, fizyki oraz matematyki w pracowniach na terenie Politechniki Warszawskiej. Ponadto przeszkoleni w ramach projektu nauczyciele przeprowadzili w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne dla wyłonionych grup uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie, pod opieką nauczyciela, wykorzystywali materiały dydaktyczne w postaci filmowych nagrań wykładów oraz zeszytu ćwiczeń. Szczególnie jednak istotne było wykorzystanie przez nauczycieli w trakcie tych zajęć wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń, głównie metodologii „lekcji holistycznej” oraz innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych. W ramach projektu stworzony został także system informatyczny, oparty o podstawę programową, który ma na celu pomoc nauczycielom w holistycznej identyfikacji zagadnień zbliżonych lub zbieżnych do omawianych przez nich na określonej lekcji – w ramach innych przedmiotów. System pozwala również na odtwarzanie wykładów nagranych w ramach projektu. Jest także narzędziem, które można rozbudowywać o ciekawe materiały, linki, itp.

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki