Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Cele projektu

 

Celem ogólnym Projektu jest zwiększanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.

 

Celami szczegółowymi Projektu są:

  1. Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez przekazanie nauczycielom umiejętności stosowania w trakcie zajęć innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych poprzez łączenie treści programowych z matematyki, fizyki oraz chemii.
  2. Zwiększenie atrakcyjności przekazu edukacyjnego tak, by przekazywane treści odnosić do zastosowań w życiu codziennym, co zbliży mentalnie uczniów do nauk ścisłych.
  3. Zmniejszenie dystansu pomiędzy uczniami szkół ponadgimnazjalnych, a uczelniami wyższymi (technicznymi), aby uczniowie mieli możliwość już na etapie szkoły średniej odbyć zajęcia na uczelni wyższej (wykłady i laboratoria), porozmawiać z kadrą, zwiedzić uczelnię.

Realizacji zakładanych celów służą m. in. specjalnie przygotowane materiały filmowe - nagrania wykładów prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz skrypt dla nauczyciela i zeszyty ćwiczeń dla ucznia tematycznie powiązane z każdym wykładem. Materiały te, drogą internetową udostępniane są szkołom objętym projektem, a na etapie upowszechnienia - wszystkim szkołom i uczniom w kraju.m. Materiały te, drogą internetową udostępniane są szkołom objętym projektem, a na etapie upowszechnienia - wszystkim szkołom i uczniom w kraju.

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki